Algemene voorwaarden en retouren

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN : Op deze pagina`s vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Irene Loonstra Keramiek opgesteld conform de Wet ‘koop op afstand’. Het is belangrijk dat u voordat u een bestelling plaatst goed de algemene voorwaarden doorneemt. Als u een bestelling plaatst betekent dit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en gaat u een wettelijk bindende overeenkomst aan om één of meerdere artikelen te kopen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het online bestellen bij Irene Loonstra Keramiek.

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Irene Loonstra
handelend onder de naam: Irene Loonstra Keramiek
Werkplaats op afspraak: Hearrewei 2, 9073GA Marrum
Telefoonnummer: 0683178559
E-mailadres: info@ireneloonstra.nl
KvK-nummer: 68795327
Btw-identificatienummer: NL001148646B34
IBAN: NL90 ASNB 0950 4519 08

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Irene Loonstra Keramiek en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Irene Loonstra Keramiek en consument.
2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument beschikbaar gesteld.
2.3 Op alle producten van Irene Loonstra Keramiek
zijn tevens de product-gebruiksvoorwaarden uit artikel 3 van toepassing.

Artikel 3. Gebruiksvoorwaarden aardewerken gebruiksgoed
3.1 Het aardewerk gemaakt door Irene Loonstra Keramiek is uitsluitend zijn geschikt binnen gebruik.
3.2 Het aardewerk gemaakt door Irene Loonstra zijn niet geschikt voor de vaatwasser.
3.3 Het steengoed en porselein gemaakt door Irene Loonstra Keramiek is vaatwasser-, oven- en vorstbestendig.

Artikel 4. Het aanbod op de webshop van Irene Loonstra Keramiek
4.1 Alle producten uit de webshop [ireneloonstrashop] van Irene Loonstra Keramiek
zijn voorzien van nauwkeurige productinformatie omtrent gebruikte materialen, kleuren, afmetingen en gebruiksvoorwaarden en voorzien van -ten minste één- waarheidsgetrouwe afbeelding.
4.2 Irene Loonstra Keramiek
kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleur-afwijkingen van de afgebeelde producten ten gevolge van beeldscherm kwaliteit.
4.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Irene Loonstra Keramiek niet.
4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Irene Loonstra Keramiek bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. In deze bevestiging staat in ieder geval overzicht van de bestelde producten en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
5.3 De consument ontvangt tevens de contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) van Irene Loonstra Keramiek om, indien nodig, contact op te nemen i.v.m. een klacht.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
6.1.De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Irene Loonstra Keramiek zal de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Uitsluiting Herroepingsrecht
7.1.Producten die Irene Loonstra Keramiek in opdracht volgens specificatie van de consument maakt, en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn worden uitgesloten van herroepingsrecht.
7.2. Irene Loonstra Keramiek zal indien uitsluiting van toepassing is, dit duidelijk bij het aanbod maar in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de consument melden .

Artikel 8 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
8.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
8.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
9.1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail naar info@ireneloonstra.nl of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
9.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
9.2.De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
9.3. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Retourzendingen onder rembours, of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd door Irene Loonstra Keramiek.
9.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 9.5 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
10.1. Als Irene Loonstra Keramiek een melding van herroeping door de consument ontvangt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
10.2. Irene Loonstra Keramiek vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 - Prijzen
11.1 Alle prijzen die worden vermeld door Irene Loonstra Keramiek zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
11.2 De verzendkosten bedragen 3,99 inclusief BTW.
11.2.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en productaansprakelijkheid
12. Irene Loonstra Keramiek staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13 - Betaling
13.1 Geplaatste bestellingen moeten vooraf worden overgemaakt. Bestellingen kunnen ook worden betaald bij afhalen of worden verzonden onder rembours.

Artikel 14 - Levering en uitvoering
14.1. Irene Loonstra Keramiek zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
14.2. Een bestelling bij Irene Loonstra Keramiek wordt geleverd na ontvangst van de betaling .
14.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
14.4 Irene Loonstra Keramiek zal geaccepteerde en betaalde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na betaling verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
14.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
14.6. Voor verzending van producten maakt Irene Loonstra Keramiek gebruik van PostNL.

Artikel 15 - Retourneren beschadigde artikelen
15.1 Irene Loonstra Keramiek neemt een zo groot mogelijke zorgzaamheid in acht bij het verzenden van producten. Mocht de bestelling onverhoopt toch beschadigd zijn tijdens het vervoer, dan dient de consument onverwijld bij het ontvangst, een foto te maken van het beschadigde product in de doos en deze via een mail naar info@ireneloonstra.nl te sturen, bij voorkeur onder vermelding van een telefoonnummer waarop u bent te bereiken. 15.2 Nadat uw klacht op grond van ontvangen foto door Irene Loonstra gegrond is verklaard, wordt er contact met u opnemen via telefoon of email om met u te overleggen over schadeloosstelling. De schadeloosstelling kan bestaan uit retourneren van het door u betaalde aankoopbedrag plus betaalde verzendkosten OF Irene Loonstra Keramiek kan u een vervangend product aanbieden. Omdat ieder product uniek is kan Irene Loonstra Keramiek u niet exact dezelfde retourneren.
15.3 Het beschadigde product dient u zorgvuldig in te pakken en zo mogelijk in originele verpakking te retourneren. Voor retourzending van beschadigde artikelen ontvangt u na overleg een gratis verzendlabel per mail.
15.4 Indien u er voor heb gekozen uw aankoopbedrag terug te krijgen zal Irene Loonstra Keramiek na retourontvangst van het beschadigde product zal Irene Loonstra Keramiek het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten met bekwame spoed maar in ieder geval binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening.

Artikel 16 - Privacy statement
16.1 Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door Irene Loonstra Keramiek gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Artikel 17 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Irene Loonstra Keramiek - Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel